Påven om påstådd marxism

Marx påven Är Påven Marxist

Enskilda kristna grupper i USA har anklagat Franciskus för att vara ”marxist”, eftersom han i Evangelii gaudium i skarp form kritiserar nutidens kapitalistiska system. I skrivelsen heter det bland annat att detta system dödar människan och ”är ansvarigt för den krassa ojämlikheten i fördelningen av jordens rikedom”.
“Den kapitalistiska teorin lovar, att när ett glas blir så fullt att det rinner över, så får de fattiga gagn av det. ”Men vad som i stället händer är, att när glaset blir fullt så förstorar det sig på ett förunderligt sätt och för de fattiga blir det inget”.

 

Påven Franciskus

hämtat från Signum 2013-12-21

http://signum.se/paven-franciskus-om-kvinnliga-kardinaler-och-pastadd-marxism/

Vetenskapernas vetenskap

Vetenskapernas vetenskap och konsternas konst är att besegra onda tankar.

Det bästa sättet att besegra dem är att med andligt skådande se föreställningen i viken den demoniska prövningen döljer sig och att skydda sinnet ifrån den. Precis som när vi skyddar våra kroppsliga ögongenom att se uppmärksamt omkring oss och göra allt vi kan för att hindra något, hur litet det än må vara, från att skada dem.

Från Filokalia

Kristen enhet

Vördnaden för Maria är inte endast ett kulturellt fenomen, utan en kyrklig dogm och en väsentlig del av den ortodoxa andligheten. Skillnaden mellan protestanter å ena sidan och å andra sidan ortodoxa och romerska Katoliker är inte kulturell när det gäller synen på och vördandet av Guds Moder. Det handlar om en allvarlig dogmatisk skillnad som inte kan helas fören vördandet av Guds Moder återinförs i de kyrkor som av olika skäl förlorat det.

Kristna före Kristus

Den grekiska filosofin kommer mycket nära de sanningar som slutligen uppenbaras i kristendomen: den ende Guden, världens skapare, det gudomliga Logos, den heliga Treenigheten, skådandet av Gud, människans gudomliggörelse.

Detta är anledningen att tidiga kristna författare kallade filosoferna ”kristna före Kristus”. En tidig kyrkofader, Klemens av Alexandria, påstod att filosofi beredde vägen till Kristus för grekerna på samma sätt som GT förberedde judarna för Messias återkomst.

Några av kyrkofäderna kom till kristendomen genom filosofistudier och många värderade filosofin högt, särskilt Justinus Martyren, Klemens av Alexandria, Basileios den store, Gregorios av Nyssa och Gregorios Teologen. I antika kyrkors förhall brukade det tillsammans med martyrerna och helgonen finnas bilder av Sokrates och Aristoteles som sanningen förlöpare och härolder.

Ortodox bok

I boken Trons mysterium  förser Biskop Hilarion Alfeyev oss med personliga kommentarer på gamla texter och samtida källor, han kombinerar en tydlig redogörelse för centrala Ortodoxa läror om Gud, Treenigheten, skapelsen, kyrkan, bön och sakramenten med en förklaring av deras betydelse för idag.

Kalitos Ware
”För författaren finns det ingen skillnad mellan teologi och andlighet, mellan dogmer och personliga erfarenheter, mellan tro och bön, tillsammans utgör de en enda, odelad helhet”

Klart rekommenderat köp för den som vill lära om den ortodoxa kyrkans troslära och andlighet  … du finner den hos bla Artos.

Mystik

Undervisningen och användningen av mystik i Ortodox kristendom

Kristen mystik har sedan länge anammat den östra kyrkan, som visar att ett korrekt genomförande kommer att ge en djupare relation med en Skapare.

Ortodox kristendom uppvisar många illustrationer av mysticism i sin liturgi, transubstantiation av eukaristin är det exempel som oftast nämns. Dessutom är mycket av den ceremoni som följer ortodoxa liturgiska tjänster även spetsad med inslag av mystik. Däremot skiljer ortodoxa kristna mystikens tydligt från andra mystiska teologi i att allt fokuserar på Kristi väsen. Den ledande motivationen bakom Östra kristendomens undervisningen och användningen av mysticism i slutändan att uppnå enighet med Gud.

Oskapade energier

En primär del i utövandet av kristen mystik är förståelsen av oskapade energier. Detta fenomen, som även kallas oskapade ljus, är ett ämne eller energi som ännu inte blivit synlig och i huvudsak har inte skapats. Många exempel på detta begrepp finns i den hebreiska bibeln, av vilka den första är i Första Mosebok. I början Gud talade ljus till. Detta är den grund på vilken teologi och tradition oskapade ljus bildades. Den säger att innan syndafallet oskapade ljus kunde ses. Ytterligare bibliska exempel visa att detta faktiskt är en dokumenterad händelse som helt enkelt saknar ett riktigt namn i västra teologi.

 • Det lyser om Moses ansikte efter att han återvände från berget Sinai
 • Jesu möte med Elia och Mose på berget
 • Paulus bländande upplevelse på vägen till Damaskus
 • Det ligger i att lära sig att läsa skrifterna att många västerlänningar förbise dessa delar av mystik trots att de är djupt förankrade inom biblisk berättelse. Betydelsen av denna teologi till modern kristen mystik ligger i tron att om en pressar sig genom sin syndiga natur genom bön, samtidigt framåt mot Gud, är det möjligt att fånga glimtar av det oskapade ljuset.

  Frälsning vs Rekreation

  En annan viktigaste inslaget i kristen mystik är att gudomlig görandet. Kyrkofadern Cyril av Alexandria hävdar att Jesus kom till jorden för att återskapa gudomliga liv, i huvudsak att återvända mänskligheten till sina tidigare tillstånd i trädgården. De två viktigaste sakramenten som främjar en strävan efter förhärligandet och rekreation är dopet och ta del i eukaristin.
  Denna idé av rekreation är i motsats till den västerländska teologin av inlösen. Inlösen påminner ständigt föremål att han är en syndare, ovärdigt förhållande till Gud, medan begreppet rekreation återvänder vi till ett fulländat tillstånd av ständig gemenskap med Gud. Därför Cyril förespråkar att vi bör återgå till Adams staten och Augustinus hävdar att som en följd av Kristi inlösen av mänsklighet bör vi överträffa Adams ursprungliga tillstånd. Cyril lär att vi alla kan bli Kristus – en förståelse som är främmande i västerländska tänkandet. Ortodox kristendom anser i huvudsak att Gud blev människa för att människan skulle kunna bli Gud.

  Samtal med Gud

  Bön

  ”Den som kan be korrekt sätt, även om han är den fattigaste av alla människor, är i huvudsak den rikaste. Och den som inte har rätt bön, är den fattigaste av alla, även om han sitter på en kunglig tron.”
  St Johannes Chrysostomos

  Bön är förhöjning av sinnet och hjärtat till Gud i beröm, i tacksägelse och i ansökan om det andliga och materiella vi behöver. Vår Herre Jesus Kristus befallde oss att gå in i vårt inre rum och det be bön till Gud Fader i det fördolda. Detta inre rum betyder hjärtat, kärnan i vår varelse.

  Aposteln Paulus säger att vi alltid måste be bön i vår ande. Han befaller bön för alla kristna utan undantag och ber oss att be böner oupphörligt.

  Ortodoxa kristna engagerar sig i sin personliga bön. Den egna böneliv är balanserad med deltagande i de liturgiska tjänster i kyrkan där hela samhället samlas för bön och tillbedjan.

  Som sagt…

  En gammal man fick frågan, ”Vad är den raka och smala vägen?” Han svarade: ”Den raka vägen är det, att göra våld på sina tankar och att skära av en egen vilja. Det är vad detta betyder: ”Se, vi har lämnat allt och följt dig.” (Mark 10:28)

  Ostrov

  Någonstans i norra Ryssland i ett litet ortodox kloster lever en mycket ovanlig man. Hans kollegor munkara är förvirrade av hans bisarra beteende. De som besöker ön tror att han har makt att bota, besvärja demoner och förutsäga framtiden. Dock anser han sig ovärdig på grund av en synd han har begått i sin ungdom. Filmen är en liknelse som kombinerar realiteter ryska vardagen med klosterlivet ritualer och rutiner. En film som får oss att tänka på de gamla kyrkofäderna.

  Här är mina två favorit scener.