Treenigheten

Treenighetens mysterium

 Kristna tror på den Trefaldige Guden – Fader, Son och helig Ande. Det är inte tre gudar, utan en Gud i tre hypostaser, d.v.s. i tre personer. Detta är ända fallet där 1=3 och 3=1.

Det är genom omvändelse, genom den fullkomlige ändringen och förnyelsen av förståndet (det grekiska ordet för omvändelse, metanoia, betyder bokstavligen ”sinnesändring”) som de kristna tar del av den trefaldiga gudomen. Det är omöjligt att närma sig mysteriet med Treenigheten om sinnet inte först lägger bort ett rationellt tankesätt och blir upplyst av gudomlig nåd. Detta mysterium förblir dolt bakom en slöja som enligt Paulus endast kan tas bort av Kristus.

Trinitarisk terminologi

 Ända sedan kyrkans första dagar har kristna trott och bett till Gud Fadern, Sonen och den helige Ande. Många år gick innan läran om Treenigheten fick en exakt teologisk formulering. På 300 –talet hade både ”vanliga” troende och teologiska ”specialister” frågor gällande Treenighetens tre personer, är de jämlika eller finns det en underordning bland dem? Är Sonen av samma väsen som Fadern eller har han ett annat väsen? Är den helige Ande Gud eller inte? Det är inte lätt för oss idag att förstå hur två vänner som möttes på torget i t.ex. Konstantinopel eller Alexandria kunde lämna alla jordiska bekymmer och diskutera huruvida Gudomen var ”ett enda väsen” eller ”tre hypostaser”. Det var också nödvändigt för kyrkan att hitta ett lämpligt språk eftersom många heresier hade uppkommit inom den.  Sebellios på 200 – talet lärde att de tre personerna i gudomen endast var olika manifestationer av en och samma natur. Nästan hela 300 – talet kännetecknas av striden mot en annan heresi – arianismen som hade många anhängare. Arius var en presbyter från Alexandria som lärde ut att Fadern var sann Gud och Sonen var en skapelse. Arianismen såg Treenigheten som ett hierarkiskt väsen i vilket Sonen är underordnad Fadern och Anden är underordnad Sonen.

Det var på grund av arianismens snabba och stora spridning som den första ekumeniska synoden sammanträdde i Nicaea år 325 för att formulera den ortodoxa läran om Sonens Gudomlighet. Den ortodoxa läran är: Gud är ett enda väsen men han finns i tre hypostaser. Tre fullkomliga personer som helt och fullt är Gud Fader, Son och helig Ande.

Ortodox tradition talar om Gud Fader som både Sonens och Andens ”begynnelse” och orsak. Fadern är ofödd, Sonen är född av Fadern, och den heliga Ande utgår av Fadern.

…”men du frågar: ”Om Sonen är född, hur är han då född?” den som vill se mer och noggrannare kommer att skada sin syn”… Gregorios Teologen.

 

Kärlekens förening

 Det finns en berättelse i handlingarna från konciliet i Nicaea år 325.

En filosof diskuterade länge och ivrigt med synodens fäder och försökte bevisa logiskt att Sonen inte kan vara av samma väsen som Fadern. Uttröttade av den långa debatten och redo att ge sig av konfronterades plötsligt fäderna av en gammal herde, som tillkännagav att han var redo att debattera med filosofen och tillbakavisa hans argument. Herden vände sig till filosofen och såg på honom strängt och sade: ”Lyssna, du filosof Gud är en, Skapare av himmel och jord, som har skapat allt genom Sonens kraft och den helige Andes verksamhet. Guds Son antog kött och levde bland människorna, dog för oss och uppstod igen. Ansträng dig inte i onödan för att hitta bevis för det som endast kan förstås av tron allena, utan svara mig: ”Tror du på Guds Son?” Berörd av dessa ord kunde filosofen endast svara ”Ja”. Herden sa: ”Om du tror, låt oss då gå till kyrkan och där ska inviga dig i den sanna trons gemenskap”. Filosofen stod genast upp och följde med herden. När han gick ut sa han till de närvarande: ”När människor försökte övertyga mig med ord svarade jag med ord, men när den gudomliga kraften utgick från denna gamle mans mun så kunde inga ord bemöta denna kraft, liksom människan inte kan tävla med Gud”.

Vi möter liknande problem när vi diskuterar läran om Gud: mänskliga ord kan inte förmedla den gudomliga realiteten. Ingen verbal terminologi kan utrycka Treenighetens mysterium, utan nåd och upplysning från Gud behövs för att förstå.

3 Comments

 1. Läser mycket rysk-ortodox litteratur och lyssnar på ortodox musik från munkarna i Valamo bl.a.
  Vet ni om det finns någon rysk-ortodox kyrka på västkusten.

 2. Hej. Ni talar om Treenighetens mysterium. Det är sannerligen ett mysterium som är omöjligt att verbalt förklara eller förstå. Det hela väcker oro i sinnet eftersom man förgäves försöker hitta treenighetens kärna i Den Heliga Skriften men utan framgång.
  Däremot hittar man mycket som pekar i motsatt riktning.Tänker här på det som Jesus själv säger: ”Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus”. (Joh. 17:3)
  Det är alltså Fadern som ger Sonen uppdrag och Sonen lyder Faderns befallning. Dessutom Kallar Jesus sin Fader ”Den ende sanne Guden”. Helt i linje med detta så säger Paulus:
  ”Ty även om det finns så kallade gudar, i himlen eller på jorden…
  …så har vi bara en Gud, Fadern från vilken allting utgår…” (1. Kor. 8: 5,6.)

  Jag är rädd för att dessa sk. kyrkofäder på 300-talet E.Kr. ställde till det med sina tankebyggnader och teorier, smittade an hednisk, hellenistisk tankevärld. Treenighetsläran gör det svårt för människorna att närma sig Gud.
  Med Vänlig Hälsning: K. Wilkman

 3. Ja det intressanta är ju att det inte finns en enda vers i Bibeln där man kan läsa att man tillbad en treenig gud. Detta tycker jag bevisar att treenigheten inte är Biblisk.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *